รางวัลผลงานนวัตกรรม ปี 2556

ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี  2556

รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

" การบริการทางการเงินระบบ Online ผ่าน ATM "

ชนะเลิศ  อันดับ 1  ระดับประเทศ