ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข

ผู้จัดการ และท่านปรีชา วิเศษชัย กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560