ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

 

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 

โดยการประชุม มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 450 คน โดยใจความในการประชุมมีการแถลงงบดุลปีดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับรองการเลือกตั้งสรรหา ประธานกรรมการ

กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561-2562