งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาต์ ประจำปี 2561 ขึ้นที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากท่านสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีจัดงาน ในงานมีการร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด แข่งขันกีฬา พบปะสังสรรค์กับสหกรณ์ต่างๆภายในจังหวัดร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

 

 

 

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

 

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะกรรมการดำเนินการ และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์ ศรีสุข พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข

ผู้จัดการ และท่านปรีชา วิเศษชัย กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

Write comment (0 Comments)

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

 

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 

โดยการประชุม มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 450 คน โดยใจความในการประชุมมีการแถลงงบดุลปีดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับรองการเลือกตั้งสรรหา ประธานกรรมการ

กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561-2562

Write comment (0 Comments)

ประชุมสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2560     วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดการประชุมสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ ประจำปี 2560 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยในการประชุม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตวัยเกษียณ ข่าวสารสหกรณ์ในเรื่องต่างๆ อาทิ ความคืบหน้าของสหกรณ์ สวัสดิการที่จะได้รับหลังเกษียณอายุ การส่งชำระหนี้หลังเกษียณอายุราช

Write comment (0 Comments)