หลักเกณฑ์การกู้เงินสหกรณ์

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

1.  กู้ได้ 45 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท           

2.  ต้องมีหุ้น 30 %  ของวงเงินอนุมัติให้กู้                                      

3.  ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนแสนละหนึ่งร้อยบาทของวงเงินอนุมัติให้กู้

4.  ต้องทำประกันสินเชื่อ ตามวงเงินกู้ในส่วนที่เกินจากเงินค่าหุ้นและสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้                              

5.  จ่ายเงินกู้เดือนละ 1 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน                                          

6.  สมาชิกจะมีสิทธิ์ค้ำประกันได้ 4 คน                                         

7.  ต้องมีผู้ค้ำประกันตั่งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ตามวงเงินที่ขอกู้

8.  ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 140 งวด

9.  ส่งชำระหนี้ได้ 2 แบบ คือ

     9.1  แบบเงินต้นคงที่ (แบบสหกรณ์)

     9.2  แบบเงินต้นบวกดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กัน (แบบธนาคาร)

10. ส่งชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด จึงสามารถขอกู้ใหม่ได้

11. สมาชิกกู้สามัญต้องมีเงินเดือนหลังหักชำระหนี้งวดแรก 20 % ของเงินเดือน หรือเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

**หมายเหตุและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คำขอกู้เงินกู้สามัญ ดาวน์โหลดที่นี่
2. ตารางการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ ดาวน์โหลดที่นี่
3. เอกสารประกอบ 1.สลิปเงินเดือนรับรองสำเนาโดยผู้บังคับบัญชา 2.สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญวงเงินไม่เกินมูลค่าหุ้น

 1.  กู้ได้ 96 % ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

 2.  ส่งชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด จึงสามารถขอกู้ใหม่ได้

 3.  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้

 4.  กู้ได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันสิ้นเดือน

 5.  ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด ส่งได้ทั้งแบบเงินต้นคงที่หรือแบบธนาคาร

 6.  จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ หรือจ่ายเป็นเช็ค

 7.  ต้องมากู้ด้วยตนเอง ถ้ามอบอำนาจให้กรรมการประจำหน่วยหรือผู้ประสานงานให้จ่ายเป็นเช็ค

**หมายเหตุและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. คำขอกู้เงินกู้สามัญวงเงินไม่เกินมูลค่าหุ้น ดาวน์โหลดที่นี่
 2. เอกสารประกอบ  1.สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน


หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. สมาชิกกู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

2. ส่งชำระไม่เกิน 100 งวด

3. ถ้าหุ้นไม่ถึงเกณฑ์ ให้กู้ได้ 96 % ของหุ้น

4.  หลังจากสหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้แล้ว สมาชิกสามารถทำรายการขอกู้ผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ตามที่ต้องการทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการ ไม่เว้นวันหยุดทำการ

**หมายเหตุและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คำขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดาวน์โหลดที่นี่
2. เอกสารประกอบ 1.สลิปเงินเดือนรับรองสำเนาโดยผู้บังคับบัญชา