การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการจ่ายเงินเดือนตรงของกรมบัญชีกลาง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด
การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการจ่ายเงินเดือนตรงให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรมบัญชีกลาง

            เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินเดือนตรงให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2559  ดังนั้น  จึงส่งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการคือ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำเป็นต้องส่งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูให้ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่  5  ของเดือน  สหกรณ์จึงขอเสนอวิธีปฏิบัติเพื่อให้ทันเวลาในการเรียกเก็บเงินสมาชิก  ดังนี้

  1. ทำรายการเรียกเก็บเงินสมาชิกในวันทำการแรกของเดือน  (จากเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน)       
     
  2. จ่ายเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกได้เดือนละ  1  ครั้ง  คือรอบวันสิ้นเดือน  โดยส่งคำขอกู้ไม่เกินวันที่  10  และรับเงินในวันสิ้นเดือน (จากเดิม จ่ายเงินกู้สามัญเดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 10 และวันสิ้นเดือนของทุกเดือน)

  3. การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อชำระรายเดือนสหกรณ์ในวันทำการสุดท้ายของเดือน  สมาชิกต้องโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ในเวลาทำการ (ไม่เกิน  16:30 น.) เท่านั้น  หากเกินเวลา  ระบบจะไม่สามารถทำรายการชำระหนี้ได้  ซึ่งจะทำให้สมาชิกผิดนัดชำระหนี้

เริ่มดำเนินการในเดือน  กันยายน  2559  เป็นต้นไป
----------------------------------