ผู้ตรวจราชการกรม เข้าเยี่ยมและตรวจสอบกิจการ

 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ต้อนรับ ท่านคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจกิจการ พบปะพูดคุยการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์   ศรีสุข ท่านสมัย  ศรีหาบุตรี กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

Write comment (0 Comments)

ช่วยเหลือบ้านพักนักเรียนไฟไหม้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์นำโดยนายประกอบ จันทรทิพย์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้ามอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยบ้านพัก ที่ ร.ร.คำเต้าแก้วหินลาด และ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

Write comment (0 Comments)

รองผู้ว่าราชการเข้าเยี่ยมสหกรณ์

วันที่ 20 เมษายน 2563 ท่านธวัชชัย  ศรีทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังจากสถานการณ์เชื้อไว้รัส COVID19 โดยสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

Write comment (1 Comment)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านประธานกรรมการ ท่านประกอบ จันทรทิพย์ ท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข

ท่านปรีชา วิเศษชัย รองประธานกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข

ท่านเทคนิค ศรีเสมอ รองประธานกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 

Write comment (0 Comments)