ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2561     วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ในการประชุม มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 450 คน คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ นำโดย ท่านประกอบ จันทรทิพย์ ประธานกรรมการ แถลงผลประกอบการสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ในปีดำเนินการต่อไป

Write comment (0 Comments)

ประชุมสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2561

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดการประชุมสัมมนาสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโอเต็ล โดยมีท่านประกอบ จันทรทิพย์ ประธานกรรมการเป็นประธานพิธี และท่านเสนีย์ จิตตเกษม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงาน

Write comment (0 Comments)

สหกรณ์เข้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว

 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

     ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการประเมิน โดยมีท่านสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นเกียรติเข้าร่วมในการประเมินตามโครงการ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และในส่วนของฝ่ายบริหาร และการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด นำโดย ท่างรองประธานกรรมการ ท่่านปรีชา วิเศษชัย ท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์ ศรีสุข พร้อมทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าเยี่ยมพบและศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านรอ งประธานกรรมการ ท่านปรีชา วิเศษชัย ท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านประธานกรรมการ ท่านประกอบ จันทรทิพย์ ท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข

ท่านปรีชา วิเศษชัย รองประธานกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

Write comment (0 Comments)