ประกาศสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561-2562

 

      อาศัยอํานาจตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด หมวด 7 ขอ 61 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานีจํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ในการประชุมครั้งที่ 26/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหากรรมการดําเนินการแทนผูที่ครบวาระ เพื่อเสนอใหที่ประชุม ใหญสามัญประจําป2560 เลือกตั้ง ดังเอกสารแนบตอไปนี้

 

     1. ประกาศ การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561-62  ดาวน์โหลด

     2. ใบสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ  ดาวน์โหลด

     3. ใบสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ  ดาวน์โหลด

     4. ใบสมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ดาวน์โหลด

     5. ประกาศ กำหนดหน่วยลงคะแนน สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561-62  ดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------   

     6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561-62  ดาวน์โหลด

     7. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561-62 ดาวน์โหลด