ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563-2564

 

      อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด หมวด 6 ข้อ 55 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 57 ในการประชุมครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหากรรมการดําเนินการแทนผู้ที่ครบวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

 

1. ประกาศ การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563-64  ดาวน์โหลด

2. ประกาศ กำหนดหน่วยลงคะแนน สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563-64  ดาวน์โหลด

3. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563-64  ดาวน์โหลด

4. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563-64  ดาวน์โหลด

 

--------------------------------------------------------