S  10133507นายยุทธศาสตร์   ศรีสุข

ผู้จัดการ

                                                 phatchara                                                 jeeraprapa

                                             นางพัชรา  กระจายศรี                                    นางจีระประภา  สุทธิดี
                                           รองผู้จัดการ                                               รองผู้จัดการ

   pantip                          poj                          pongthep                          thongmuan

  นายพันธ์ทิพย์  ทองไวย์              นางพจนารถ  สุรันกูล                      นายพงษ์เทพ  สิมโน                    นางทองม้วน  สาริโส
หัวหน้าง่ายบริหารสำนักงาน            หัวหน้าฝ่ายการเงิน                     หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศฯ                   หัวหน้าฝ่ายเงินให้กู้

                              jutharat                                                                               surachate

                              น.ส.จุฑารัตน์  บุญล้น                                                              นายสุรเชษฐ์  น้อยมะลิวัน
                         หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ                                                                  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

   rachaneewan                          kinron                          janjira                          ubon

 นางรัชนีวรรณ  สิมโน                      นางกินรอน  ศรีนาค                     นาจันทร์จิรา  ุสุรนิจ                    นางอุบล  โคตรจักร
ผช.หน.ฝ่ายเงินให้กู้                         ผช.หน.ฝ่ายการเงิน                     ผช.หน.ฝ่ายบัญชี                      ผช.หน.ฝ่ายเงินให้กู้

   praditp                          sarisa                          onpailin                          kulthida  

 นายประดิษฐ์  โพธิ์สีดา                นางสาริศา  ธาตุทำเล                 นางอรไพลิน  เหง้าพรหมมินทร์           น.ส.กุลธิดา  ยงประวัติ
ผช.หน.ฝ่ายเงินให้กู้                ผช.หน.ฝ่ายบริหารสำนักงาน                    ผช.หน.ฝ่ายการเงิน                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ

   boonyakiat                          arreewan                          chaowanan                          artitaya

 นายบุณยเกียรติ  คำเหมือน            น.ส.อารีวรรณ  จิตรแก้ว                  นายเชาวนันต์  ทองทิพย์             น.ส.อาทิตยา  จันทร์ชมภู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน           เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศฯ                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

   rujiraporn                          sarun                          narinrat                          sirintra

 น.ส.รุจิราภรณ์  สมบูรณ์              นายศรัณย์  กลันทกพันธ์                   น.ส.นลินรัตน์  ศิริข่วง              นางศิรินทรา น้อยมะลิวัน
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ              เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ         เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน